تنظیمات زبان را پاک کنید

استخراج متن از پرونده های PDF

ابزار رایگان بومی PDF. پردازش داخل مرورگر به صورت محلی. ما هرگز پرونده های شما را در اینترنت بارگذاری نمی کنیم.

1

پرونده ها را به اینجا رها کنید یا برای انتخاب پرونده ها اینجا را کلیک کنید

2
استخراج متن را شروع کنید
در استخراج متن
استخراج متن را متوقف کنید
مقدماتی کردن
مقدماتی کردن این ممکن است 1 تا 2 دقیقه طول بکشد ...
3

نتایج پیش نمایش